CMWTS

Velkommen til Copenhagen Malt Whisky Tasting Society’s (CMWTS) website/blog

Bestyrelsen i året 2017 består af:

Helle Ejsing
CEO (Forkvinde)

karsten Radant
CFO (Kasserer)

Jens Arffmann
CWO (Chief Writing Officer)

Niels Klintø
CTO (Chief Tasting Officer)

Er du interesseret i at deltage i een af Copenhagen Malt Whisky Tasting Societies smagninger, er du altid velkommmen til at kontakte Niels Klintø på niels.klintoe@gmail.com eller 26100078.

"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"“

Vedtægter for Copenhagen Malt Whisky Tasting Society

Opdateret januar 2015

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er “Copenhagen Malt Whisky Tasting Society”, og dens hjemsted er København.

§2. Formål
Det er CMWTS’s formål at udbrede kendskabet til og nydelsen af maltwhisky. Foreningen fokuserer hovedsageligt, men ikke udelukkende, på skotsk single malt whisky.

§3. Organisation
Der afholdes 5 årlige medlemsmøder plus generalforsamling.

CMWTS’s øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes en gang årligt ultimo januar. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Fastsættelse af betaling for whisky ved deltagelse i medlemsmøder
7. Valg af revisor
8. Behandling af indkomne forslag
8. Eventuelt

Bestyrelsen består mindst af:
– Formand (Chief Executive Officer)
– Næstformand (Chief Tasting Officer)
– Førsteskriver/sekretær (Chief Writing Officer)
– Overkasserer (Chief Financial Officer)

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Ved frafald fra bestyrelsen suppleres med et foreningsmedlem.

Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der opnås stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i fællesskab.

§4. Smagninger
På de 5 medlemsmøder samt ved generalforsamlingen gennemføres smagning af et antal whiskyer afstemt efter antal tilmeldte og deraf følgende budget.

De smagte whiskyer skal være af typen single malt.

Dog kan en smagning pr. år dedikeres til andre typer af whisky, såfremt der blandt medlemmerne tages initiativ til dette. Smagningens tema skal godkendes af bestyrelsen.

Ansvaret for organisering af smagninger påhviler bestyrelsen. Bestyrelsen kan uddelegere ansvaret til klubbens øvrige medlemmer. Det forventes at alle medlemmer af CMWTS er åbne for at påtage sig dette ansvar.

§5 Andre aktiviteter
I foreningens regi kan der endvidere arrangeres andre aktiviteter, der er i klar overensstemmelse med foreningens formål.

Disse aktiviteter skal være udgiftsneutrale for foreningen.

§6. Kontingenter og sponsorater
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Det er endvidere muligt at blive Livtidsmedlem, dette koster 1000 kr.

Foreningen skal ikke skabe overskud, men tilstræber at have en vis kapitalreserve med henblik på at imødegå uforudsete udgifter samt at kunne gennemføre indkøb der er til gavn for foreningens medlemmer og som understøtter foreningens formål.

Virksomheder kan sponsorere CMWTS. Et sådant sponsorat giver en annonceplads på klubbens website, samt en mulighed for at en given medarbejder fra virksomheden kan deltage gratis i årets smagninger.

Sponsoraternes størrelse og indhold fastsættes på den årlige generalforsamling.

§7. Medlemsbetingelser og -rekrutering
Som medlem kan optages alle nydere af maltwhisky. Antallet af medlemmer i foreningen må maksimalt andrage 40 årsmedlemskaber plus et ubegrænset antal livstidsmedlemskaber.

Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Såfremt foreningens maximale medlemstal er nået kan potentielle medlemmer optages på venteliste.

Medlemmer har ret til at medbringe maximalt 2 betalende gæster til et medlemsmøde. Af hensyn til logistikken forbeholder bestyrelsen sig ret til at afvise gæster, hvis deres deltagelse betyder at medlemmer ikke kan deltage pga. Pladsmangel.

Hvis et medlem ønsker at invitere gæster til et medlemsmøde, er vedkommende medlem forpligtet til selv at møde op og selv give de fornødne oplysninger til gæsterne om tid, sted og vilkår.

Gæster kan kun deltage i et medlemsmøde – ønsker de fortsat deltagelse, må de melde sig ind i foreningen.

Medlemmer, som ikke senest ved 1. ordinære medlemsmøde efter generalforsamlingen har fornyet deres medlemskab, vil blive slettet af medlemslisten.

§8. Medlemsforpligtelser
Medlemmerne af CMWTS forpligter sig til at:
– så vidt muligt hjemtage toldfri maltwhisky til foreningen ved udlandsrejser: Indkøb refunderes af foreningen.
– opstille til bestyrelsen
– rekruttere nye medlemmer til foreningen.

§9. Vedtægtsændringer
Disse vedtægtsændringer kan kun ændres ved en generalforsamling, hvor ændringer vedtages af et kvalificeret flertal på mindst 2/3. Eventuelle forslag til vedtægtsændringer må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningens medlemmer kan kræve, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med min. 14 dages varsel, såfremt mindst 25% af medlemmerne måtte ønske dette.

§10. Opløsning
CMWTS kan kun opløses ved ekstraordinær generalforsamling indkaldt af bestyrelsen med min. 3 ugers varsel.

0 Responses to “CMWTS”


  • No Comments

Leave a Reply