CMWTS

Foreningens navn er "Copenhagen Malt Whisky Tasting Society" (CMWTS), og dens hjemsted er København.
Det er CMWTS's formål at udbrede kendskabet til og nydelsen af skotsk og irsk maltwhisky.

Bestyrelsen i 2008

Helle Ejsing
CEO (Forkvinde)

Dan Taxbøl
CFO (Kasserer)

Michael Bech
CWO (Chief Writing Officer)

Niels Klintø
CTO (Chief Tasting Officer)

Morten Sloth
CLO (Chief Location Officer)

Klubben kan kontaktes på: post (a) cmwts (dot) dk

————-

Vedtægter for Copenhagen Malt Whisky Tasting Society

Opdateret 28. november 2003 

§1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Copenhagen Malt Whisky Tasting Society", og dens hjemsted er København.

§2. Formål
Det er CMWTS's formål at udbrede kendskabet til og nydelsen af skotsk og irsk maltwhisky.

§3. Organisation
Der afholdes 5 årlige medlemsmøder plus generalforsamling.
CMWTS's øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes én gang årligt ultimo november. Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3.Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af revisor
7. Behandling af Indkomne forslag
8. Eventuelt

Bestyrelsen består mindst af: – Formand
– Næstformand
– Førsteskriver/sekretær
– Overkasserer

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Ved frafald fra bestyrelsen suppleres med et foreningsmedlem.

Ved afstemninger i bestyrelsen, hvor der opnås stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.

Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem i fællesskab.

§4. Kontingent
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Det er indvidere muligt at blive

Livtidsmedlem, dette koster 1000 kr.. Det er ikke foreningens formål at skabe overskud,

men en vis kapitalreserve bør dog søges opbygget til indkøb at nye, spændende maltwhiskier.

§5. Medlemsbetingelser og -rekrutering
Som medlem kan optages alle nydere af maltwhisky. Antallet af medlemmer i foreningen må maksimalt andrage 40 årsmedlemskaber plus et ubegrænset antal livstidsmedlemskaber.
Optagelse af nye medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Såfremt foreningens maximale medlemstal er nået kan potentielle medlemmer optages på venteliste.

Medlemmer har ret til at medbringe maximalt 2 betalende gæster til et medlemsmøde. Af hensyn til logistikken forbeholder bestyrelsen sig ret til at afvise gæster, hvis deres deltagelse betyder at medlemmer ikke kan deltage pga pladsmangel.

Hvis et medlem ønsker at invitere gæster til et medlemsmøde, er vedkommende medlem forpligtet til selv at møde op og selv give de fornødne oplysninger til gæsterne om tid, sted og vilkår.

Gæster kan kun deltage i ét medlemsmøde – ønsker de fortsat deltagelse, må de melde sig ind i foreningen.

Medlemmer, som ikke senest ved 1. ordinære medlemsmøde efter generalforsamlingen har fornyet deres medlemsskab, vil blive slettet af medlemslisten.

§6. Medlemsforpligtelser
Medlemmerne af  CMWTS forpligter sig til at:
– så vidt muligt hjemtage toldfri maltwhisky til foreningen ved udlandsrejser: Indkøb refunderes af foreningen.

– opstille til bestyrelsen

– rekruttere nye medlemmer til foreningen.

§7. Vedtægtsændringer
Disse vedtægtsændringer kan kun ændres ved en generalforsamling, hvor ændringer vedtages af et kvalificeret flertal på mindst 2/3. Eventuelle forslag til vedtægtsændringer må være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Foreningens medlemmer kan kræve, at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling med min. 14 dages varsel, såfremt mindst 25% af medlemmerne måtte ønske dette.

§8. Opløsning
CMWTS kan kun opløses ved ekstraordinær generalforsamling indkaldt af bestyrelsen med min. 3 ugers varsel.

0 Responses to “CMWTS”


  • No Comments

Leave a Reply